این سیستم با بکارگیری از نرم افزار و بخش های مکانیکی متحرک ،این امکان را به مصرف کننده می دهد، که با کمترین تحمیل فشار فیزیکی بر نیروی انسانی باالترین سرعت در فضای محدود در چیدمان پالت ها را فراهم سازد. توقف در ارتفاعهای مختلف ،که فواصل آن با توجه به اندازه محصول از طریق نرم افزار تعریف میشود. این امکان را برای اپراتورفراهم می سازد که همواره محصوالت را در یک سطح قرار دهد و از برداشتن پک ها از روی زمین و چیدن آن برروی پالت پیشگیری می نماید .